@ Admin: Nên sửa lại size của Flash thành 400x400 px. Cảm ơn.