Oa Nữ chọn 3 SLOGAN sau mà ON thích.(Trong đó có 1 cái của ON)
1. Niềm vui hội ngộ
Riêng sẻ chung chia
Của LT

2.Niềm riêng chia sẻ, niềm riêng tao ngộ
Của yeu100
3. Niềm riêng không của riêng ai. (On lấy câu đó dựa theo câu nói trong bộ phim ON coi từ nhỏ mà nhớ đến bây j)
Nỗi đau khổ ko của riêng ai, Nếu ai không công nhận điều đó thì cũng là sát nhân hay phát xít
Câu này cũng giống như của Hư vô
Còn bây giờ đón đợi quyết định của BQT