PDA

View Full Version : Biên niên sử Rồng - Phụ đề Việt ngữĐôi Mắt Mùa Đông
11-07-2009, 10:57 AM
Fire & Ice - Biên niên sử Rồng

Phụ đề Việt ngữ


http://thuvien.halinh.vn/images/01hpqfwn0niv7is79c1i.jpg

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/361/12106/3192364/22/fire-and-ice-cover.jpg


http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/XPO.jpg (http://phim.cua113.com/index.php?episode=283175/bien_nien_su%25CC%2589_ro%25CC%2580ng_.html)


(st)